ULTRAMARATON - DYSTANS 100KM - SUPERMARATON KALISIA

REGULAMIN
REGULAMIN 33. SUPERMARATONU KALISIA
9. MISTRZOSTW POLSKI MĘŻCZYZN W BIEGU NA 100 KM
2. MISTRZOSTW POLSKI KOBIET W BIEGU NA 100 KM
4 listopada 2017


I. Cel imprezy

1. Popularyzacja biegów ultradługich
2. Promocja gminy Blizanów oraz powiatu kaliskiego.

II. Kierownictwo sportowe
Polski Związek Lekkiej Atletyki - w zakresie dotyczącym mistrzostw Polski.

III. Organizator
KTS Supermaraton Kalisz, Stowarzyszenie Kalisz XXI, współorganizator - Wójt Gminy Blizanów.

IV. Termin i miejsce

1. Bieg odbędzie się 4 listopada 2017 r. na terenie gminy Blizanów. Start o godz. 6.30 w Jarantowie, meta przy Urzędzie Gminy w Blizanowie. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 12 i pół godziny.
2. Trasa atestowana PZLA składa się z 10-kilometrowego dobiegu z Jarantowa do Blizanowa oraz sześciu 15-kilometrowych pętli: Blizanów - Jarantów - Brudzew – Janków II - Blizanów. Bieg odbywa się przy ograniczonym ruchu drogowym a jego uczestnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności oraz do stosowania się do poleceń organizatorów i służb porządkowych.
3. Punkty odżywiania i odświeżania będą znajdowały się w pobliżu 5, 10 i 15 km na każdej pętli.

V. Uczestnictwo:

1. Bieg ma charakter otwarty tzn. uczestniczyć w nim mogą osoby zrzeszone w klubach sportowych i amatorzy. Zawodnicy zgłoszeni do mistrzostw Polski muszą posiadać ważne licencje zawodnicze i klubowe (ich brak uniemożliwi sklasyfikowanie w Mistrzostwach Polski). W biegu prawo startu mają osoby, które do dnia 4 listopada 2017 roku ukończą 18 lat.
2. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani i odebrać numery startowe w Biurze Biegu w dniu 3 listopada w godz. 16.00 – 20.00.
3. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub paszport do kontroli daty urodzenia i obywatelstwa. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu (podstawa prawna – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej – Dz. U. Nr 101, poz. 1095).

VI. Zgłoszenia:

1. Zgłoszenia przyjmowane są na formularzu zgłoszeniowym, a dla uczestników mistrzostw Polski dodatkowo na domtel.pl do 22 października. Po tym terminie nie gwaratujemy pełnego pakietu.
2. Opłata startowa wynosi 180 zł, a w przypadku uczestników mistrzostw Polski bez klasy mistrzowskiej – 150 zł. Uczestnicy mistrzostw Polski z klasą mistrzowską są zwolnieni z opłaty startowej.
3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

VII. Klasyfikacje

1. W mistrzostwach Polski prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn. Warunkiem rozegrania mistrzostw Polski jest zweryfikowanie i zgłoszenie na starcie minimum 3 uprawnionych zawodniczek i 3 zawodników.
2. Wszyscy uczestnicy biegu klasyfikowani będą w open kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych.

VIII. Nagrody

1. Zwycięzcy mistrzostw Polski - miejsca I-III otrzymają puchary oraz medale odpowiednio za zajęte miejsce..
2. Wszystkie zawodniczki i wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg, otrzymają medale i koszulki.
3. W zależności od wsparcia sponsorów organizatorzy przewidują również nagrody rzeczowe lub finansowe dla najlepszych zawodników Mistrzostw Polski, które określi osobny regulamin.

IX. Program zawodów:

3.11.
godz. 16-20 weryfikacja zawodników - Starostwo Powiatowe w Kaliszu, pl. św. Józefa 5
4.11
godz. 6.00 - wyjazd autobusami sprzed Zespołu Szkół w Blizanowie na miejsce startu w Jarantowie
godz. 6.30 - start
godz. 19.00 - zakończenie biegu
ok. godz. 19.30 - uroczysta dekoracja w sali Zespołu Szkół w Blizanowie

X. Pomiar czasu

Pomiar czasu prowadzony będzie elektronicznie i kontrolowany przez sędziów.
XI Wcześniejsze zakończenie biegu

Uczestnicy biegu otwartego mogą zakończyć rywalizację na 55, 70 lub 85 kilometrze. Aby zostać uwzględnionym w końcowym komunikacie biegu, należy zgłosić sędziemu fakt wcześniejszego zejścia z trasy. Meta 55, 70 i 85 km znajdować się będzie w tym samym miejscu co meta 100 km.

XII. Postanowienia końcowe:

1. Uczestników biegu obowiązują przepisy niniejszego Regulaminu.
2. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
3. Organizator (sędzia główny) jest uprawniony do dyskwalifikacji zawodnika łamiącego zasady niniejszego Regulaminu, po uprzednim ostrzeżeniu uczestnika biegu.
4. Napoje, wyżywienie i opiekę medyczną w czasie biegu zapewnia organizator.
5. Dla biegaczy organizator zapewnia miejsce noclegowe w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Blizanowie, dostępne 3 listopada od godz. 19 oraz po biegu..
6. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na piersiach. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości). Uczestnicy mistrzostw Polski dodatkowo muszą mieć numery na plecach.
7. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Biegu w trakcie trwania biegu i do 30 minut po jego zakończeniu. Przy składaniu protestu należy wpłacić kaucję w wysokości 100 zł. W przypadku nieuwzględnienia protestu kaucja nie podlega zwrotowi. Protest będzie rozpatrywany przez Komisję odwoławczą biegu.
8. Organizatorzy 33. Supermaratonu Kalisia zastrzegają sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązani są poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.
9. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do dyrektora Biegu i delegata technicznego PZLA..Mariusz Kurzajczyk
Dyrektor biegu